<< 2. Talous | 4. Vastuut >>

Tällä sivulla:

3 Hallinnon asiakirjat

3.1 Pöytäkirjat
3.1.1 Lippukunnan kokouksen pöytäkirja
3.1.2 Hallituksen kokouksen pöytäkirja
3.2 Toimintasuunnitelma
3.4 Talousarvio
3.4 Toimintakertomus
3.5 Tilinpäätös
3.6 Tilintarkastuskertomus
3.7 Lippukunnan asiakirjojen säilytys ja julkisuus
3.8 Asiakirjamallit
3.8.1 Lippukunnan mallisäännöt
3.8.2 Perustamiskokouksen pöytäkirja
3.8.3 Perustamiskirja
3.8.4 Hallituksen kokouskutsut ja pöytäkirjat
3.8.5 Lippukunnan vuosikokousten kutsut ja pöytäkirjat
3.8.6 Toimintasuunnitelma
3.8.7 Talousarvio
3.8.8 Toimintakertomus
3.8.9 Tilintarkastuskertomus
3.8.10 Pöytäkirjanote
3.8.11 Valtakirja
3.8.12 Lippukunnan tilityslomake
3.8.13 Avustusanomus

3. Hallinnon asiakirjat

Lippukunnan toimiessa syntyy erilaisia asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, muistioita, kertomuksia ja suunnitelmia runsain mitoin. Suurin osa niistä on osa hallinnon laillisuutta, päätöksentekoa ja valvontaa. Tällöin niillä on juridinen asema lippukunnan toiminnassa ja niitä koskevat erilaiset säädökset.

3.1 Pöytäkirjat

Järjestäytymiseen liittyy paljon kokouksia, joissa toimintaa suunnitellaan, tehdään toimintaa ja taloutta koskevia päätöksiä sekä valvontaan liittyviä päätöksiä. Kaikki nämä päätökset on kirjattava, jonka vuoksi kaikista kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirja voi olla laaja keskustelupöytäkirja, johon kirjataan käytetyt puheenvuorot tai niukka päätöspöytäkirja, johon kirjataan vain päätökset ja äänestykset.

Äänestyksistä on huomattava, että kaikki äänestyksen kohteena olevat ehdotukset kirjataan samoin kuin kaikki annetut äänet kirjataan.

3.1.1 Lippukunnan kokouksen pöytäkirja

Kaikissa lippukunnan kokouksissa on kokouksen puheenjohtajan pidettävä huolta siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä pidetään asianmukaista pöytäkirjaa. Se, onko pöytäkirja keskustelupöytäkirja vaiko päätöspöytäkirja, on lippukuntakohtaista.

Mikäli kokouksessa käsitellään laajoja kirjallisia esityksiä kuten esim. lippukunnan sääntöjä, on ne pantava liitteeksi pöytäkirjaan ja asianomaisen pykälän kohdalle merkittävä liitteiden olemassaolo.

Mikäli joku kokoukseen osallistuja haluaa esittää eriävän mielipiteensä tehdystä päätöksestä, on se merkittävä ao. pykälän kohdalle. Joissakin tapauksissa on eriävän mielipiteen olemassaololla suurta merkitystä vastuukysymyksiä ratkottaessa.

Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa läsnäolleen todettava kokouksen kulun mukaiseksi ja vahvistettava nimikirjoituksillaan. Vaikka laki ei sihteerin allekirjoitusta edellytä, on hyvien tapojen mukaista, että myös pöytäkirjan laatija vahvistaa sen allekirjoituksellaan.

3.1.2 Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Lippukunnan hallituksen kokouskäytäntö on usein vakiintunutta, lippukunnanjohtajan johtaessa puhetta ja lippukunnan sihteerin pitäessä päätöspöytäkirjaa. Samoin kuin lippukunnan kokouksessa on hallituksen jäsenellä oikeus ilmoittaa eriävä mielipiteensä, ja se on merkittävä pöytäkirjaan. Puheenjohtaja ja sihteeri vahvistavat allekirjoituksillaan pöytäkirjan. Hallituksen kokouksien pöytäkirjat tarkastetaan usein hyväksymällä ne seuraavassa kokouksessa.

Kun hallituksen kokouksien pöytäkirjat postitetaan ajoissa hallituksen jäsenille, ne toimivat oivana muistilistana ja lukujärjestyksenä hallituksen jäsenille heidän hoitaessaan tehtäviään. Hallituksen Talous ja hallinto 18 toiminnan seuranta ja valvonta tulee pitkälle hoidetuksi, kun jokaisen hallituksen kokouksen alussa luetaan edellisen kokouksen pöytäkirja ja käydään keskustelu sen toteutumasta.

3.2 Toimintasuunnitelma

Jotta toiminta kehittyisi ja olisi tuloksellista, on sen oltava suunnitelmallista, sen vuoksi hallitus tulevaa toimintaa suunnitellessaan tekee lyhyen- ja pitkäntähtäimen toimintasuunnitelmia.

Suunnitelmissa tulisi toiminnalle asettaa tavoitteita, joiden toteutumista voidaan mitata. Suunnitelmien tulisi myös heijastella partioideologiaa ja toimintafilosofiaa.

Pitkän tähtäimen suunnitelmat eivät voi olla kovin yksityiskohtaisia, niihin kirjataankin yleensä tulevat suuret leirit sekä muut suuret tapahtumat, yleensä valtakunnalliset, jotka vaativat suuria ponnisteluita koko lippukunnalta toteutuakseen. Pitkäntähtäimen suunnitelmissa voidaan myös ennakoida jäsenistön kehittymistä ja sitä kautta toiminnan mahdollista laajentamista tai supistamista sekä johtajiston koulutustarvetta.

Pitkäntähtäimen suunnitelmiin liitetään usein myös investointi- ja hankintasuunnitelmat. Yleisimmin lippukunnassa käytössä oleva toimintasuunnitelma on seuraavaa toimintakautta koskeva, jonka lippukunnan kokous hyväksyy toteutettavaksi toimintavuoden "lukujärjestyksenä". Jotta toimintasuunnitelma olisi toteuttamiskelpoinen, on siinä huomioitava kaikki lippukunnan toimintasektorit ja niiden tarpeet.

Toimintasuunnitelman tulisi sisältää myös toimintakalenteri, jossa tulevat tapahtumat on jaksotettu. Partiopiirien ja SP:n toimintakalentereista löytää tapahtumia ja kursseja, joilla lippukunnan toimintaa voidaan tukea ja värittää.

3.3 Talousarvio

Jotta lippukunnan toiminnan suunnitelmallisuus toteutuu, on vähintään vuosittain laadittava tulevaa toimintavuotta koskeva talousarvio, jota voidaan kutsua myös budjetiksi. Talousarvio hyväksytään lippukunnan kokouksessa, jonka pöytäkirjan liitteeksi se myös laitetaan.

Talousarvio on toimintasuunnitelman markkamääräinen muoto, joka toimii ohjenuorana hallitukselle ja toimivalle johtajistolle varsinaista toimintaa toteutettaessa. Talousarvion sitovuus on lippukuntakohtaista, pyrkimyksenä tietysti on, että talousarvion toteutumisaste on korkea. Poikkeamat talousarviosta on hallituksen syytä käsitellä, ja suuret poikkeamat on syytä viedä lippukunnan kokouksen käsiteltäviksi. Jotkut lippukuntien sidosryhmistä seuraavat lippukuntien talousarvioiden toteutumisastetta.

Mainio apuväline talousarvion laadinnassa ovat edellisten vuosien toteutumat, joista saadaan kulutaso ja volyymit helposti. Talousarvion tulopuolelle kirjattavia eriä ovat mahdolliset avustukset, osallistumismaksut, jäsenmaksut sekä omatoi- minen varainhankinta. Niiden arvioiminen oikein on tietysti vaikeata, tosin samoin kuin kulupuolella edellisten vuosien toteutumat ovat oiva lähtökohta tulorahoituksenkin suunnittelussa.

Samoin kuin toimintasuunnitelma, voi talousarvio olla laadittu tavoitteelliseksi. Selkeimpiä numeerisia tavoitteita voidaan asettaa omatoimiselle varainhankinnalle sekä tapahtumien omarahoitusosuudelle.

3.4 Toimintakertomus

Vuosittain toimintakauden päätyttyä laaditaan lippukunnan toiminnallisista tapahtumista yhteenveto, jota kutsutaan toimintakertomukseksi tai vuosikertomukseksi.

Jotta toimintakertomus todella kertoo kattavasti toimintavuoden tapahtumat sellaisellekin lukijalle, joka ei ole ollut lippukunnan toiminnassa mukana, on siihen kirjattavien tietojen keruuseen ja tekemiseen syytä uhrata aikaa ja harkintaa. Tarkoitushan ei ole, että toimintakertomus olisi jonkin sanasepon tai tilastonikkarin taidonnäyte. Perusajatus toimintakertomuksen laadinnassa on sen kattavuus ja verrattavuus lippukunnan toimintasuunnitelmaan, sekä mahdollisuus käyttää sitä lippukunnan historiikin runkona.

Toimintakertomuksen voidaan edellyttää sisältävän toimintavuodelta seuraavat tiedot:

Perustiedot

 • Minkä lippukunnan toimintakertomus
 • Miltä toimintavuodelta
 • Tiedot jäsenistöstä
 • Hallitus ja toimihenkilöt

Toiminta

 • Oleelliset toiminnan osa-alueet
 • Toimintavuoden erityistoiminnat
 • Lippukuntaa kohdanneet erityistapahtumat
 • Toimintavuonna jaetut huomionosoitukset

Talous

 • Toimintavuoden talous ja varainhankinta
 • Lippukunnan kokoontumistilat Taustayhteisö ja muut yhteistyökumppanit
 • Lippukunnan taustayhteisö
 • Piiri
 • Muut sidosryhmät

Kun kaikki tämä on asiallisesti ja melko lyhyesti, mahdollisesti joidenkin numeeristen tietojen höystämänä, kirjattu, on käsissä lippukunnan toimintakertomus. Hyvin tehty toimintakertomus on toimintaa tuntemattomallekin hyvä informaatiolähde. Toimintakertomuksen liitteeksi kannattaa ottaa SP:n vuosiselostelomake, josta käy ilmi kaikkien toimintasektoreiden numeeriset tiedot.

Lippukunnan toimintakertomuksen tekeminen ei ole kenenkään yksinään tehtävä työ, vaan jokainen hallituksen jäsen kerää oman sektorinsa toimintakertomuksen, jonka sihteeri täydentää ja puhtaaksikirjoittaa.

3.5 Tilinpäätös

Lippukunnan tilinpäätös on juoksevan kirjanpidon yhteenveto. Tilinpäätöstiedot kootaan tasekirjaksi, joka koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja tarvittaessa tilinpäätöksen liitetiedoista sekä luettelosta käytetyistä kirjanpitokirjoista ja hallituksen ja tilintarkastajan allekirjoituksista. Toimintakertomus on hyvä myös liittää tasekirjaan. Tasekirjan tulee olla nidottu ja sen sivujen numeroituja.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma on nimensä mukaisesti laskelma tilikauden tilitapahtumista yhteensä. Tuloslaskelmassa esitetään lippukunnan varsinainen toiminta, varainhankinta, sijoitukset ja avustukset erikseen, kaikista tuotot ja kulut. Se, kuinka varsinainen toiminta jaotellaan, riippuu lippukunnan tarpeista ja käytössä olevasta tilikartasta. Tuloslaskelman tulos on lippukunnan toimintakauden taloudellinen tulos, joko ali- tai ylijäämäinen.

Tilinpäätöstä laadittaessa taloudenhoitaja käyttää harkintansa mukaisesti poistoja hitaasti kuluvasta omaisuudesta kuten kalustosta ja majasta. Pienet ja nopeasti kuluvat kaluston osat on syytä kirjata kokonaisuudessaan kuluksi, jolloin niiden osalta menoa ei poistojen avulla tarvitse jaksottaa.

Tase

Tase on lippukunnan omaisuudesta, varoista ja taloudellisista sitoumuksista laadittu luettelo. Omaisuutta luetteloitaessa on kiinteä omaisuus, rahavarat ja käyttöomaisuus, kalusto, eroteltava toisistaan. Taseeseen kirjataan myös lippukunnan saatavat sekä lippukunnan lainat.

Mikäli lippukunnalla on omaisuutta, esim. maja, johon kohdistetaan perusparannusta tai suurehkoja investointeja, on ne tilinpäätöstä tehtäessä aktivoitava taseeseen. Tase-erittelyssä voidaan esittää varat ja velat tarkasti yksilöityinä. Tase-erittely ei ole julkinen asiakirja, joten sitä ei tarvitse välttämättä liittää tilinpäätökseen. Tilinpäätös kirjoitetaan puhtaaksi erilliselle paperille lippukunnan kokouksen pöytäkirjan liitteeksi sekä mm. avustusanomusten liitteeksi.

Lippukunnan päätösvaltainen hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen sekä päivää ja allekirjoittaa sen. Päiväyksenä allekirjoituksilla on se päivä, jona hallitus on kokouksessaan tilinpäätöksen hyväksynyt. On huomattava, että tilinpäätöksen hyväksyminen on sen hallituksen tehtävä, joka sillä hetkellä on toimessaan, ei sen hallituksen, joka on hoitanut asioita tilikauden aikana. Allekirjoittamisen jälkeen tasekirja, päiväkirja, pääkirja, kuitit ja hallituksen ja vuosikokousten pöytäkirjat toimitetaan tilintarkastajalle tarkastettaviksi. Tilintarkastajalle tulee antaa riittävästi aikaa tarkastuksen suorittamiseksi.

Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös esitetään lippukunnan kokoukselle vahvistettavaksi.

3.6 Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastaja tekee tilintarkastustapahtumasta merkinnän tasekirjaan ja laatii tilintarkastuskertomuksen, jonka kopio liitetään lippukunnan kokouksen pöytäkirjaan, jossa tilinpäätös on hyväksytty.

Tilintarkastuskertomuksesta on käytävä ilmi seuraavaa:

 • Kenen tilit ja hallinto on tarkastettu
 • Mitä tarkastus on käsittänyt
 • Miltä tilikaudelta tarkastus on suoritettu
 • Onko tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti
 • Antaako tilinpäätös riittävät ja oikeat tiedot
 • Lausuma tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • Lausuma menettelystä tuloksen suhteen hallituksen esityksen mukaisesti
 • Tilintarkastajan lausuma vastuuvapauden myöntämisestä
 • Missä ja koska tarkastus on suoritettu
 • Kuka on tarkastuksen suorittanut
 • Tarkastajan allekirjoitus nimenselvennyksineen

Mikäli tilinpidossa tai hallinnossa on huomautettavaa, on huomautukset kirjoitettava tilintarkastuskertomukseen. Mikäli tilintarkastaja ei suosita vastuuvapauden myöntämistä, on tilintarkastuskertomuksesta käytävä ilmi, miksei näin voida menetellä.

3.7 Lippukunnan asiakirjojen säilytys ja julkisuus

Kirjanpitolaissa ja -asetuksessa on asetettu taltiointiajat kaikelle kirjanpitoaineistolle. Tasekirjat, tase-erittelyt sekä muut käytetyt tilikirjat on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta. Tilikauden tositteet kirjausjärjestyksessä, myös pankkitilien tiliotteet, sekä liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto, on säilytettävä vähintään kuusi vuotta. Koneellisen kirjanpidon menetelmäkuvaus sekä käytetty tililuettelo on käyttöaikamerkinnöin säilytettävä kuusi vuotta. Samoin lippukunnan kokouksien ja hallituksen kokouksien pöytäkirjat liitteineen ovat osa kirjanpitoaineistoa ja niiden säilytysaika on kuusi vuotta.

Säilytysajan alku on aina tilikauden päättyminen, siten esimerkiksi vuoden 2000 tositteiden säilytysvelvollisuus lakkaa vasta vuoden 2007 alkaessa. Pöytäkirjojen ja toimintakertomusten säilyttäminen tuleville partiopolville sekä historijoitsijoille on mielekästä, niiden säilytyksen tulisi olla ikuista.

Lippukunnan kokousten pöytäkirjat, hallituksen kokousten pöytäkirjat, jäsenluettelot, kalustoluettelot sekä tilinpäätös ovat nk. julkisia asiakirjoja, jotka ovat kaikille lippukunnan jäsenille pyynnöstä esitettävä. Jäsenluettelon osalta on säädetty myös henkilörekisterilaissa, joka rajaa jäsenrekisterissä olevan julkisen tiedon määrää.

3.8 Asiakirjamallit

3.8.1 Lippukunnan mallisäännöt

I Lippukunnan nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Tässä sääntöjen kohdassa ilmaistaan lippukunnan kotipaikka kuntatarkkuudella sekä lippukunnan käyttämä kieli.

2 §

Tässä pykälässä ilmaistaan lippukunnan toiminnan tarkoitus, partiotoiminta, kuinka tarkoitukseen päästään, mitä muita tavoitteita toiminnalla on.

Lippukunnan tarkoituksena on tehdä toimialueensa nuorison keskuudessa partio- työtä käyttäen tähän perinteistä partiokasvatusmenetelmää sekä kasvattaa...

II Jäsenet

3 §

Tässä määritellään lippukunnan jäsen, jäsenen puheoikeus/äänioikeus sekä muut mahdolliset oikeudet ja rajoitukset, jotka koskevat yksittäistä jäsentä.

Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä holhoojan suostumuksella jokainen 7 vuotta täyttänyt henkilö, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Lippukunnan kokouksessa kaikilla lippukunnan jäsenillä on puheoikeus, mutta äänioikeus vain 15 vuotta täyttäneillä.

Sääntöjen kohtia voi olla useampiakin, mikäli halutaan jakaa jäsenistö toimintatapojensa ja oikeuksiensa puolesta useampaan ryhmään (sudenpennut, vartiolaiset, vaeltajat...).
Myös mahdollinen vanhempainneuvosto kuuluu otsikon "Jäsenet" alle. Mikäli lippukunnalla on taustayhteisö, on se mainittava tässä, samoin kuin taustayhteisön oikeudet ja velvoitteet. On muistettava, ettei taustayhteisö ole lippukunnan toimiva elin vaan taustalla oleva tukija.
Myös mahdollisuus kannattajajäseniin on mainittava tässä sääntöjen kohdassa.

Kannattajajäseneksi lippukunta voi hyväksyä sekä yksityisen henkilön että oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea lippukunnan toimintaa. Kannattajajäsenten jäsenmaksuista päättää hallitus.

4 §

Jäsenmaksusta määrääminen

Lippukunnan syyskokous määrää jäsenmaksun suuruuden ja keräämisajankohdan.

III Hallinto

5 §

Tähän tulee kuvaus lippukunnan hallituksesta sekä mitä nimeä se käyttää toimiessaan, sen suuruudesta, valintatavasta, päätösvaltaisuudesta ja mahdollisista rajoituksista sen toimivallassa.

Lippukuntaa edustaa lain mukaisena hallituksena johtajaneuvosto, jonka muodostavat lippukunnanjohtaja, lippukunnan varajohtaja sekä niin monta lippukunnan syyskokouksen valitsemaa jäsentä, että johtajaneuvoston suuruudeksi tulee seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenten tulee olla partiojohtajia. Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on lippukunnanjohtaja tai lippukunnan varajohtaja ja vähintään kaksi johtajaneuvoston jäsentä. Johtajaneuvostossa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, tasatuloksen sattuessa se kanta, jonka puolella puheenjohtaja on, voittaa.

Johtajaneuvoston toimikausi on yksi (1) vuosi.Toimikausi alkaa ja päättyy vaalin toimittavan vuosikokouksen päättyessä. (TAI: Toimikausi on kalenterivuosi.)

Mikäli käytössä on erovuoroisten järjestelmiä, maksimikausia, jne., on ne kaikki mainittava tässä sääntöjen kohdassa. Samoin on mainittava hallituksen tehtävänjaosta ja siitä, missä ja kuinka tehtävien nimeäminen ja jako tehdään.
Tässä kohdassa voidaan edelleen yksilöidä lippukunnanjohtajan ja hallituksen tehtävät.

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on:

 • kutsua koolle hallitus ja toimia puheenjohtajana sen kokouksissa
 • valvoa ja ohjata lippukunnan toimintaa hallituksen päätösten mukaisesti
 • edustaa lippukuntaa
 • hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka lippukunnankokouksen vahvistamassa lippukunnanjohtajan toimintasäännössä ovat.

Hallituksen tehtävä on:

 • suunnitella, johtaa ja ohjata lippukunna toimintaa lippukunnan kokouksen, sääntöjen ja lain sekä partiossa yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta
 • pitää jäsenluetteloa ja vastata jäsenkysymyksistä
 • huolehtia lippukunnankokouksien koollekutsumisesta
 • valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio lippukunnan kokoukselle esitettäväksi
 • toimeenpanna lippukunnankokouksen päätökset
 • jakaa lippukunnan ansiomerkkiä

IV Lippukunnan nimen merkitseminen ja tilikausi

6 §

Lippukunnan nimenkirjoitusoikeudesta määrätään tässä. Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja tai lippukunnan varajohtaja yhdessä hallituksen määräämän partiojohtajan kanssa.

7 §

Tässä määritellään lippukunnan tilikausi, joka on myös sama kuin toimintakausi. Samoin tulee määritellä aika, joka on varattava tilintarkastukselle. Tässä kohdassa voidaan myös mainita mahdollisuudesta ottaa vastaan lahjoituksia sekä mahdollisuudesta omistaa ja hallita, vaikka ne ovatkin muiden lakien suomia oikeuksia. Lippukunnan tilikausi on 01.01. - 31.12. Tilit on jätettävä tilintarkastajille tarkastusta varten viimeistään kaksi viikkoa ennen lippukunnankokousta.

V Lippukunnan päätäntäoikeus

Tässä sääntöjen kappaleessa määritellään lippukunnan päätäntäoikeudesta, kuka/ mikä sitä käyttää ja missä ja kuinka se tapahtuu. Myös lippukunnankokouksen koollekutsumismenettely on selvitettävä.

8 §

Lippukunnan kokous

Lippukunnan päätäntäoikeutta käyttää lippukunnan jäsenkokous, jossa äänioikeus on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä lippukunnan jäsenillä. Läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla lippukunnan jäsenillä. Lippukunnan syyskokous on pidettävä vuosittain lokakuun loppuun mennessä ja kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä. Kokouskutsu on laitettava lippukunnan ilmoitustaululle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sekä ilmoitettava äänioikeutetuille jäsenille kirjeitse.

9 §

Lippukunnan syyskokouksen tehtävät ovat:

 • Valita kokoukselle puheenjohtaja
 • Valita muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt
 • Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Valita lippukunnanjohtaja sääntöjen määräämäksi toimikaudeksi
 • Valita lippukunnalle hallitus sääntöjen määräämäksi toimikaudeksi
 • Valita tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja
 • Vahvistaa seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Määrätä lippukunnan jäsenmaksu
 • Valita kokousedustajat piirin kokouksiin
 • Käsitellä muut kokoukselle tuodut asiat

10 §

Lippukunnan kevätkokouksen tehtävät ovat:

 • Valita kokoukselle puheenjohtaja
 • Valita muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt
 • Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Vahvistaa lippukunnan toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta
 • Päättää tilintarkastajan lausuman kuultuaan edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • Käsitellä muut kokoukselle tuodut asiat

11 §

Tässä määrätään ylimääräisestä lippukunnan kokouksesta, joka kutsutaan koolle tarvittaessa.

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten taikka hallitus muutoin pitää sitä aiheellisena.

Mikäli lippukunta on katsonut aiheelliseksi määritellä eri hallinnonelinten toimia kirjallisesti erilaisilla toimintaohjesäännöillä, on niistä mainittava tässä kohdassa.

VI Sääntöjen muuttaminen ja lippukunnan toiminnan lopettaminen

Lippukunnan toiminnan lopettamisesta on määrättävä säännöissä, niihin voidaan kirjata erilaisia määräenemmistösäädöksiä, jotka on silloin kirjattava sääntöihin. Samoin on määrättävä lippukunnan omaisuudesta toiminnan päättymisen jälkeen. Sääntöjen muuttamisessa voi myös olla määräenemmistösäädöksiä, jotka on silloin kirjattava sääntöihin. Mikäli lippukunnan taustayhteisö on voimakas tai kiinteä osa toimintaa, on usein suotava taustayhteisölle mahdollisuus lausunnon antamiseen ja kirjattava se sääntöihin.

12 §

Sääntöjen muuttaminen:

Näihin sääntöihin voi lippukunnan kokous tehdä muutoksia, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) lippukunnan kokouksen äänivaltaisista osanottajista sitä kannattaa.

13 §

Toiminnan lopettaminen:

Päätös lippukunnan toiminnan lopettamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajalla pidetyssä lippukunnan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Lippukunnan varat ja omaisuus luovutetaan lopetettaessa partiotoimintaan.

3.8.2 Perustamiskokouksen pöytäkirja

PARTIOLIPPUKUNTA KUKSAN NÄVERTÄJÄT

PÖYTÄKIRJA

PERUSTAMISKOKOUS JA ENSIMMÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: 13.3.2001 kello 10.00
Paikka: Närvänkadun kerhohuone, Helsinki.
Läsnä: Ville Kolkka, Urho Partiolainen, Jouko Johtaja, Anni Vaeltaja, ... (kaikkien läsnäolijoiden nimet)


1. Kokouksen avaus
Jouko Johtaja avasi asiaa valmistelleen työryhmän puolesta kokouksen ja selosti hankkeen taustaa. Tarkoituksena on perustaa partiolippukunta harjoittamaan partiotoimintaa Närvän kaupunginosaan.
2. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Johtaja ja sihteeriksi Urho Partiolainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Ville Kolkka ja Anni Vaeltaja.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
4. Lippukunnan säännöt
Käsiteltiin pykälä pykälältä Suomen Partiolaisilta saadun luonnoksen pohjalta laadittu sääntöehdotus. Sääntöehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Lippukunnan perustaminen
Päätettiin perustaa partiolippukunta Kuksan Nävertäjät allekirjoittamalla laadittu perustamiskirja. Hyväksytyt säännöt liitettiin perustamiskirjaan.
6. Vuosikokous
Kokous jatkuu partiolippukunta Kuksan Nävertäjien ensimmäisenä vuosikokouksena samoilla kokousvirkailijoilla.
7. Rekisteröiminen
Päätettiin ilmoittaa lippukunta yhdistysrekisteriin.
8. Piirin jäsenyys
Päätettiin hakea paikallisen partiopiirin jäsenyyttä.
9. Talousarvio
Koska kyseessä oli ensimmäinen toimintavuosi, ei talousarviota oltu laadittu, ja päätettiin toimia kerättävän jäsenmaksun turvin loppuvuosi.
10. Vuoden 2001 jäsenmaksu
Määrättiin vuoden 2001 jäsenmaksuksi 100 markkaa.
11. Lippukunnanjohtajan valinta
Lippukunnanjohtajaksi valittiin Jouko Johtaja.
12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen
Vahvistettiin hallituksen jäsenten määräksi sääntöjen sallima kolme henkeä.
13. Valittiin hallituksen jäseniksi Urho Partiolainen, Anni Vaeltaja ja Ville Kolkka.
14. Tilintarkastajien valinta
Tilintarkastajaksi valittiin Pekka Puhdas ja hänen varamiehekseen Jukka Juuri.
15. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kohottamalla kuksan uudelle lippukunnalle.
Jouko Johtaja
puheenjohtaja
Urho Partiolainen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Helsingissä 15. pnä maaliskuuta 2001

Anni Vaeltaja Ville Kolkka

3.8.3 Perustamiskirja

PERUSTAMISKIRJA

Me allekirjoittaneet perustamme täten Partiolippukunta Kuksan Nävertäjät -nimisen yhdistyksen, liitymme yhdistyksen jäseniksi ja hyväksymme sille oheen liitetyt säännöt.

Helsingissä 13. pnä maaliskuuta, 2001
Jouko Johtaja Urho Partiolainen Ville Kolkka
sekä muiden kokouksessa läsnäolleiden allekirjoitukset...

LIITE: Säännöt
<< 2. Talous | 4. Vastuut >>