<< 5. Verotus | 7. Tilintarkastajan muistilista >>

Tällä sivulla:

6 Kirjanpito

6.1. Perustietoa kirjanpidosta
6.1.1 Mitä hyötyä kirjanpidosta on lippukunnalle?
6.1.2 Kirjanpitäjän pätevyysvaatimukset
6.1.3 Lippukunnat ovat kirjanpitovelvollisia
6.1.4 Kahdenkertainen kirjanpito
6.1.5 Tositteet
6.1.6 Tilinpäätös
6.1.7 Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen
6.1.8 Tilinpäätöksen kokoaminen
6.1.9 Tilintarkastus
6.1.10 Tilinpäätös vahvistetaan lippukunnan varsinaisessa kokouksessa
6.1.11 Kirjanpitoaineiston säilyttäminen
6.1.12 Seuraavan vuoden tilinavaus
6.2. Tilikartan laatiminen
6.2.1 Kirjanpitoasetuksen tuloslaskelma- ja tasekaavat
6.2.2 Lippukunnille sovelletut tuloslaskelma- ja tasekaavat

6.3. Tietolähteitä

6 Kirjanpito

Lippukunnan taloudenhoitoa on jo käsitelty kappaleissa 2 [Linkki] ja 3 [Linkki] . Tässä kappaleessa lähestytään asiaa hieman konkreettisemmalla tasolla, ja esitetään ensin tiivistelmä kirjanpidon perustiedoista ja kirjanpitoon liittyvistä toimenpiteistä, seuraavaksi on kirjanpitoasetuksen tuloslaskelma- ja tasekaavat, sitten lippukunnille sovelletut tuloslaskelma- ja tasekaavat ja lopuksi hyvät lisätiedon lähteet ja apuvälineet kirjanpidon suorittamista varten. Nämä tekstit on laadittu normaalia lippukuntaa varten, jolla ei ole liiketoimintaa eikä palkattuja työntekijöitä.

6.1 Perustietoja kirjanpidosta

6.1.1 Mitä hyötyä kirjanpidosta on lippukunnalle?

Huolellisesti hoidettuna kirjanpidosta on tosiaankin hyötyä lippukunnalle:

  • Kirjanpidon tietojen perusteella kuluvan vuoden kustannuksia voidaan verrata talousarvioon. Hallitus näkee keskellä vuottakin heti, mistä toiminnosta on jäämässä rahaa yli, jonka voi käyttää toiseen, ehkä vasta keksittyyn projektiin.
  • Kirjanpidon tietoihin nojaten seuraava talousarvio voidaan tehdä luotettavasti.
  • Kirjanpidon tositteiden avulla voidaan selvittää esimerkiksi tapahtuma- tai osallistujakohtaisia kuluja tai tapahtuman kokonaistuottoa.
  • Ulkopuoliset tahot (kunnat, seurakunnat, taustayhteisöt...) voivat olla kiinnostuneita lippukunnan tilinpäätöksestä ja saattavat vaatia sen toimitettavaksi avustusanomusten liitteenä.

6.1.2 Kirjanpitäjän pätevyysvaatimukset

Mitään muodollisia pätevyysvaatimuksia lippukunnan kirjanpitäjänä toimimiselle ei ole. Käytännössä esimerkiksi kirjanpitokurssin suorittaneella henkilöllä on riittävät tiedot.

Taloudenhoitaja (jota voidaan kutsua myös rahastonhoitajaksi tai kirjanpitäjäksi) on tavallisesti lippukunnan hallituksen jäsenenä. Näin kirjanpidosta saadut tiedot voidaan helpoimmin käyttää lippukunnan päätöksenteon tukena. Taloudenhoitajan tehtävän voi myös jakaa esimerkiksi siten, että joku aktiivijohtajista hyväksyy ja maksaa laskut sekä merkitsee niihin tarvittavat tili- ja selitetiedot. Tämän jälkeen joku ulkopuolinen (jopa tilitoimisto) tekee varsinaisen kirjanpidon.

6.1.3 Lippukunnat ovat kirjanpitovelvollisia

Lippukunnan kirjanpitovelvollisuus perustuu kirjanpitolakiin. Kirjanpitolaki määrää kaikki yritykset ja yhdistykset hoitamaan kirjanpitonsa tietyllä, laissa ja asetuksissa säädetyllä tavalla. Koska lippukunta, niin rekisteröity kuin rekisteröimätönkin, ovat yhdistyksiä, on niiden noudatettava lain määräyksiä kirjanpidossaan. Tärkeä laista seuraava velvoite on vaatimus kahdenkertaisesta kirjanpidosta.

6.1.4 Kahdenkertainen kirjanpito

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa kaikki kirjaukset tehdään vähintään kahdelle eri tilille, toiselle debetiin ja toiselle kreditiin. Näin jokaisesta liiketapahtumasta tulee kirjattua rahojen lähde ja käyttökohde. Debet- ja kredit-kirjausten erotus eli saldo on tästä syystä aina 0.

6.1.5 Tositteet

Kirjanpitolain mukaan jokaisen kirjanpitoon tehdyn viennin tulee perustua tositteeseen, joka varmentaa tapahtuman.

Hyväksyttävä tosite sisältää seuraavat tiedot: . myyjän/maksun saajan nimi . ostajan/maksajan nimi . kaupan kohde . hinta . maksun päivämäärä Lisäksi tositteessa tulee olla allekirjoitus tai kuittaus ja lippukunnan hallituksessa sovittu hyväksymismerkintä. Jos lippukunta maksaa tai myy jotain käteisellä, on maksusta tehtävä vastaava kuitti.

Kirjanpidon tositteet on numeroitava siten, että kirjauksen varmentava tosite on myöhemmin helposti löydettävissä. Tavallisesti tositteet numeroidaan juoksevasti.

6.1.6 Tilinpäätös

Tilinpäätöksen avulla saadaan selville, mihin rahoja on vuoden aikana käytetty sekä kuinka paljon lippukunnan varallisuuden arvo on muuttunut.

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja mahdollisesti vielä tilinpäätöksen liitetiedot ja tase-erittelyn. Tuloslaskelma on laskelma lippukunnan tuloista ja menoista toimintavuodelta. Kaikkien tulojen ja menojen erotus on tilikauden tulos. Tulos voi olla ylijäämäinen tai alijäämäinen. Tuloksen tavoitetaso yhdistyksellä on ±0 mk.

Kirjaukset on helppo ajatella kassatilin (pankkitilin) kautta. Kassatilillä debetkirjaus tarkoittaa tuloja ja kredit-kirjaus menoja. Käyttökohdetilille kirjaus menee aina vastakkaiselle puolelle.

Yksittäiset tapahtumat merkitään kirjanpitoon aikajärjestyksessä päiväkirjaan ja asiajärjestyksessä eli tileittäin pääkirjaan. PC-kirjanpidossa nämä tiedot ryhmittyvät automaattisesti jo tositteen kirjauksella.

Tase on luettelo lippukunnan varoista ja veloista tilikauden viimeisenä päivänä. Luettelossa huomioidaan paitsi kuluneen vuoden varallisuuden muutokset myös aikaisempina vuosina kerätyt varat ja velat. Varoja kutsutaan vastaaviksi. Niitä ovat pankkitilit, tavarat ja rakennukset. Velkoja kutsutaan vastattaviksi. Niitä ovat lainat sekä oma pääoma.

Tilinpäätöksen liitetiedoissa eritellään lähinnä vakuudet ja vastuut. Tämä koskee harvoin lippukuntia. Tase-erittelyt tarkentavat taseen antamia tietoja.

Tilinpäätös pitää tehdä neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä, elleivät lippukunnan säännöt edellytä lyhyempää aikaa.

6.1.7 Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen

Valmis tilinpäätös päivätään ja lippukunnan hallituksen kokous (ks. Asiakirjamallit 3.8.4) hyväksyy ja allekirjoittaa taseen. Kirjanpitäjä allekirjoittaa tase-erittelyn.

6.1.8 Tilinpäätöksen kokoaminen

Tilinpäätösasiakirjat tulee sitoa tasekirjaksi. Paperit kootaan, sivut numeroidaan, tehdään sisällysluettelo, ja sitomisen voi tehdä vaikka nitomalla nipun päällimmäiseksi tyhjän paperiarkin, joka taitetaan selän yli takapuolelle, ja lopuksi liimaamalla arkki etu- ja takasivuihin kiinni. Sisällysluettelo näyttää esim. seuraavalta:

Toimintakertomus:
1.1.-31.2.2001 ................. sivu nro 1
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2001 .........
Tase 31.12.2001 ................................
Tase-erittely .......................................
Pääkirja ..............................................
Päiväkirja ...........................................
Tililuettelo .........................................
Luettelo käytetyistä
kirjanpitokirjoista ..............................
Tietokone-ohjelman kuvaus ..............

6.1.9 Tilintarkastus

Tarkastusta varten tilintarkastajalle viedään:

  • Allekirjoitettu tilinpäätös (tasekirja)
  • Kuittimappi
  • Edellisen vuoden tilinpäätös
  • Lippukunnan vuosikokousten pöytäkirjat
  • Hallituksen kokousten pöytäkirjat

Lippukunnan säännöt usein määräävät, kuinka paljon tilintarkastajille on varattava aikaa tarkastuksen tekemiseen. Kaksi viikkoa on tyypillinen tarkastusaika. Lain mukaan tilintarkastajia on oltava vähintään yksi, ellei lippukunnan säännöissä muuta määrätä. Koska lippukuntien taseet ja liikevaihdot ovat pieniä, eivät lippukunnat tarvitse KHT- tai HTM-tilintarkastajia.

Poikkeustapauksessa tilintarkastaja saattaa olla puoltamatta tilinpäätöksen vahvistamista tai vastuuvapauden myöntämistä. Tällöin lippukunta joutuu kutsumaan koolle uuden hallituksen kokouksen, jossa käsitellään vain esimerkiksi korjattua tilinpäätöstä.

Tilintarkastuskertomuksesta on mallipöytäkirja kohdassa Asiakirjamallit 3.8.9..

6.1.10 Tilinpäätös vahvistetaan lippukunnan varsinaisessa kokouksessa

Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon perusteella lippukunnan varsinainen kokous (vuosikokous, kevätkokous...) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä. Ks. Asiakirjamallit 3.8.5/1B ja 1C.

6.1.11 Kirjanpitoaineiston säilyttäminen

Tilinpäätökset ja muut kirjanpitokirjat on säilytettävä 10 vuotta tilikauden päättymisen jälkeen ja tositteet 6 vuotta. Materiaalia voi olla hyvä säilyttää kauemminkin, jotta lippukunnan historia tulee talletettua.

6.1.12 Seuraavan vuoden tilinavaus

Seuraavan vuoden tilinavaukseen kirjataan edellisestä tilinpäätöksestä varat (vastaavaa) ja velat (vastattavaa), sillä ne kuvaavat lippukunnan taloudellista tilannetta tilinavaushetkellä. Edellisen vuoden päättävän taseen tilien saldot kirjataan siis uuden vuoden aloittavaan taseeseen vastaaville tileille.

6.2 Tilikartan laatiminen

6.2.1 Kirjanpitoasetuksen tuloslaskelma- ja tasekaavat

KIRJANPITOASETUS 1339/97


1 luku. Tuloslaskelma- ja tasekaavat

3 § Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma

Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan:


Varsinainen toiminta
1. Tuotot
2. Kulut
a) Henkilöstökulut
b) Poistot
c) Muut kulut
3. Tuotto-/Kulujäämä

Varainhankinta
4. Tuotot
5. Kulut
6. Tuotto-/Kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
7. Tuotot
8. Kulut
9. Tuotto-/Kulujäämä

Satunnaiset erät
10. Satunnaiset tuotot
11. Satunnaiset kulut
12. Yleisavustukset
13. Tilikauden tulos
14. Tilinpäätössiirrot
a) Poistoeron muutos
b) Vapaaehtoisten varausten muutos
15. Tilikauden ylijäämä (alijäämä)


Aatteellisen yhteisön tai säätiön varsinainen toiminta on yhteisön tai säätiön säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä mainitun tarkoituksen toteuttamista.

Kuhunkin ryhmään kuuluvat tuotot ja kulut on esitettävä riittävästi eriteltyinä tuloslaskelmassa tai sen liitteenä. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen eriteltävä lisäksi toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteenä. Liiketoiminnasta saadaan ilmoittaa vain sen tuottojen ja kulujen summat, jolloin tuloslaskelmaan on liitettävä liiketoiminnasta laadittu erillinen tuloslaskelma.

Milloin aatteellisen yhteisön tai säätiön toiminta perustuu pääasiassa kiinteistön hallintaan, voidaan soveltuvin osin käyttää 4 §:n mukaista kaavaa.

7 § Lyhennetty tase

Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa säädetyistä rajoista, tase saadaan 6 §:n 1 momentissa säädetyn sijasta laatia seuraavan kaavan mukaan:V a s t a a v a a

A Pysyvät vastaavat
1. Aineettomat hyödykkeet
2. Aineelliset hyödykkeet
3. Sijoitukset

B Vaihtuvat vastaavat
1. Vaihto-omaisuus
2. Saamiset; lyhyt- ja pitkäaikaiset erikseen 3. Rahoitusarvopaperit
4. Rahat ja pankkisaamiset

V a s t a t t a v a a

A Oma pääoma
1. Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
2. Ylikurssirahasto
3. Arvonkorotusrahasto
4. Muut rahastot
5. Edellisten tilikausien voitto (tappio)
6. Tilikauden voitto (tappio)

B Tilinpäätössiirtojen kertymä

C Pakolliset varaukset

D Vieras pääoma; lyhyt- ja pitkäaikainen erikseen

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, lyhennetyssä taseessa on eriteltävä myyntisaamiset, ostovelat ja saadut ennakkomaksut.

6.2.2 Lippukunnille sovelletut tuloslaskelma- ja tasekaavat

Jokaisella lippukunnalla on oma tapansa jaotella kustannuksia eri tileille kirjanpidossaan. Seuraavassa on esitetty yksi looginen kokonaisuus lippukuntien ja lippukuntaryhmittymien yleisimmin tarvitsemista tileistä. Malli on otettu kirjanpitoohjelmasta OSKU.
OSKU 2 - Mallitilikartta
Tilikausi 1.1.-31.12.2002
TULOSLASKELMA
Kuluva kausi
Vertailu ed.kauteen

VARSINAINEN TOIMINTA

KOKOONTUMISTILAT
3050 Vuokrat 0,00 0,00
3055 Sähkö, vesi 0,00 0,00
3060 Vakuutukset 0,00 0,00
3065 Jätehuolto 0,00 0,00
3070 Kunnostus 0,00 0,00
3075 Muut kuut 0,00 0,00
KOKOONTUMISTILAT YHT. 0,00 0,00
HALLINTOKULUT
3150 Toimistotarvikkeet 0,00 0,00
3155 Posti, puhelinkulut 0,00 0,00
3160 Kopiointikulut 0,00 0,00
3165 Kokouskulut 0,00 0,00
3170 Huomionosoitukset 0,00 0,00
3175 Pankkikulut 0,00 0,00
HALLINTOTILAT YHT. 0,00 0,00
TOIMINTATARVIKKEET
3250 Kirjat, lehdet 0,00 0,00
3255 Suoritusmerkit, huivit 0,00 0,00
3260 Askartelutarvikkeet 0,00 0,00
3265 Retkitarvikkeet 0,00 0,00
TOIMINTATARVIKKEET YHT. 0,00 0,00
KOULUTUS
3300 Koulutustuotot 0,00 0,00
3350 Koulutuskulut 0,00 0,00
KOULUTUS YHT. 0,00 0,00
RETKITOIMINTA
3400 Retkituotot 0,00 0,00
3450 Retkikulut 0,00 0,00
RETKITOIMINTA YHT. 0,00 0,00
LEIRITOIMINTA
3500 Leirituotot 0,00 0,00
3510 Leirituotot/Avustukset 0,00 0,00
3550 Tiedotus 0,00 0,00
3555 Keittiö 0,00 0,00
3560 Ohjelma 0,00 0,00
3565 Rakennelmat 0,00 0,00
3570 Huolto 0,00 0,00
3575 Kuljetukset 0,00 0,00
3580 Muut kulut 0,00 0,00
3600 Kanttiinituotot 0,00 0,00
3650 Kanttiinikulut 0,00 0,00
LEIRITOIMINTA YHT. 0,00 0,00
KILPAILUTOIMINTA
3700 Kilpailutuotot 0,00 0,00
3750 Kilpailukulut 0,00 0,00
KILPAILUTOIMINTA YHT. 0,00 0,00
LEHTITOIMINTA
3800 Lehtituotot 0,00 0,00
3850 Lehtikulut 0,00 0,00
LEHTITOIMINTA YHT. 0,00 0,00
JOHTAJAHUOLTO
3900 Johtajahuolto tuotot 0,00 0,00
3950 Johtajahuolto kulut 0,00 0,00
JOHTAJAHUOLTO YHT. 0,00 0,00
JUHLATOIMINTA
4000 Joulujuhla- ym. tuotot 0,00 0,00
4050 Joulujuhla- ym. kulut 0,00 0,00
JUHLATOIMINTA YHT. 0,00 0,00
VENEILYTOIMINTA
4100 Venetuotot 0,00 0,00
4150 Venekulut 0,00 0,00
VENEILYTOIMINTA YHT. 0,00 0,00
RETKIMAJA
4200 Retkimajan tuotot 0,00 0,00
4250 Vuokrakulut 0,00 0,00
4255 Vakuutukset 0,00 0,00
4260 Käyttökulut 0,00 0,00
4265 Käyttötarvikkeet ja korjaukset 0,00 0,00
4270 Rakennusten korjaus 0,00 0,00
4275 Muut kulut 0,00 0,00
RETKIMAJA YHT. 0,00 0,00
POISTOT
4300 Poistot 0,00 0,00
MUUT
4350 Sekalaiset kulut 0,00 0,00
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ 0,00 0,00
VARAINHANKINTA
5000 Jäsenmaksutuotot 0,00 0,00
5100 Kannatusjäsenmaksut 0,00 0,00
5200 Lahjoitustuotot 0,00 0,00
5300 Avustustuotot 0,00 0,00
VARAINHANKINTA YHT. 0,00 0,00
OMATOIMINEN VARAINHANKINTA
6000 Omat.vh Tulo Proj 1 0,00 0,00
6050 Omat.vh Kulu Proj 2 0,00 0,00
6100 Omat.vh Tulo Proj 1 0,00 0,00
6150 Omat.vh Kulu Proj 2 0,00 0,00
OMAT. VARAINHANKINTA YHT. 0,00 0,00
RAHOITUSTUOTOT ja -KULUT
7000 Korko- ym. tuotot 0,00 0,00
7050 Korkokulut 0,00 0,00
RAH. TUOTOT ja -KULUT YHT. 0,00 0,00
SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT
8000 Tuotot 0,00 0,00
8050 Kulut 0,00 0,00
SATUNN. TUOTOT JA KULUT YHT. 0,00 0,00
OMATOIMINEN KATE 0,00 0,00
YLEISAVUSTUKSET
9000 Avustukset, seurakunta 0,00 0,00
9100 Avustukset, kaupunki/kunta 0,00 0,00
YLEISAVUSTUKSET YHT. 0,00 0,00
TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
9700 Varausten lisäykset/vähennykset 0,00 0,00
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00
OSKU 2 - Mallitilikartta TASE 31.12.2002
Kuluva kausi
Vertailu ed.kauteen

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
1110 Maa- ja vesialueet 0,00 0,00
1120 Rakennukset 0,00 0,00
1160 Rakennelmat 0,00 0,00
1200 Vene- ja retkikalusto 0,00 0,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT. 0,00 0,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET
1789 Saamiset 0,00 0,00
1790 Lainasaamiset 0,00 0,00
1800 Ennakot 0,00 0,00
1830 Siirtosaamiset 0,00 0,00
SAAMISET YHT. 0,00 0,00
RAHOITUSARVOPAPERIT
1890 Osakkeeet ja osuudet 0,00 0,00
RAHOITUSARVOPAPERIT YHT. 0,00 0,00
RAHAT JA PANKKISAAMISET
1900 Käteiskassa 0,00 0,00
1911 Pankki 1, tilinro 123456-7 0,00 0,00
1912 Pankki 2, tilinro 123456-8 0,00 0,00
1930 Talletukset 0,00 0,00
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT. 0,00 0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 0,00 0,00
VASTAAVAA LOPPUSUMMA 0,00 0,00
OSKU 2 - Mallitilikartta TASE 31.12.2002
Kuluva kausi
Vertailu ed.kauteen

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
2075 Rahasto 0,00 0,00
2080 Edell. tilikausien tulos 0,00 0,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00
OMA PÄÄOMA YHT 0,00 0,00
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
VARAUKSET
2240 Vapaaeht. varaus 1 0,00 0,00
2250 Vapaaeht. varaus 2 0,00 0,00
VARAUKSET YHT. 0,00 0,00
VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN
2530 Pankkilainat 0,00 0,00
PITKÄAIKAINEN YHT. 0,00 0,00
LYHYTAIKAINEN
2730 Pankkilainat 0,00 0,00
2800 Siirtovelat 0,00 0,00
2880 Kauttakulkuerät 0,00 0,00
2990 Muut lyhytaikaiset velat 0,00 0,00
LYHYTAIKAINEN YHT. 0,00 0,00
VIERAS PÄÄOMA YHT. 0,00 0,00
VASTATTAVAA LOPPUSUMMA 0,00 0,00


Päiväys:  
   
   
   
Hallitus
Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu erillinen kertomus.


Päiväys: ___________ Tilintarkastaja: ___________________________

6.3 Tietolahteita

Kirjanpidosta löydät tietoa esimerkiksi seuraavista kirjoista ja nettilinkeistä:

Kirjanpito-ohjelma

OSKU on lippukuntia varten sovellettu, valmiiksi muokattu dos-pohjainen pc-ohjelma, joka on käytössä yli 120 lippukunnassa (1/2001). Tarkempi selostus ohjelmasta on netissä: http://www.geocities.com/oskufi/ Ohjelman mukana tulevat tilikohtaiset kirjausohjeet. Ohjelman tilikartta on esitelty edellisellä sivulla.

Lisätiedot:
Oy Partio Scout Ab
Kylänvanhimmantie 29
00640 Helsinki
Puh. (09) 2533 1100
info@sp.partio.fi

Kursseja

Kursseja kannattaa kysellä piirin toimistosta sekä kansalais- tai työväenopistolta.

Kirjanpidon opaskirja

Selkeä, riittävän laaja, hyvä perusopas kirjanpitoon on:
Kuusiola, Arto:
Yhdistyksen kirjanpito, tilintarkastus,taloudenhoito
Julkaisija: Nuorisoyhteistyö Allianssi ry.
Kustantaja: Lasten Keskus Oy,
Helsinki, 1998.
Hinta 148 mk/1998.

Neuvoja

Hyvä lisätiedon lähde on oman lippukuntasi edellinen kirjanpitäjä. Hänen neuvojensa avulla pystyt myös säilyttämään yhtenäisen linjan lippukuntasi kirjanpidossa. Piirin talousvastaavalta voi myös kysyä lisäneuvoja.
<< 5. Verotus | 7. Tilintarkastajan muistilista >>